Report 13 tuổi - Báo cáo tài khoản chưa đủ tuổi sử dụng Facebook (TUT dame 791 097)

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn xoá tài khoản của một người trên Facebook? Điều này là không nên, t…

Report 359 - Báo cáo tài khoản Facebook vi phạm bản quyền (TUT dame 359)

Ai đó đang giả mạo bạn trên Facebook, sử dụng ảnh của bạn để làm việc xấu và bạn đã tìm đủ mọi cách…

Report 808 - Báo cáo tài khoản Facebook giả mạo (TUT dame 808)

Báo cáo tài khoản Facebook giả mạo Ai đó đang giả mạo bạn trên Facebook để làm việc xấu và bạn đã tì…