Lão Hạc

N am Cao là một trong những cây bút hiện thực xuất sắc nhất của văn học hiện thực trước cách mạng. C…